Adatvédelmi szabályzat

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató Baló Péter magánszemély (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

1.2. A Szolgáltató működteti a https://uj-lehetoseg.hu honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapot felhasználók adatait kezeli.

1.3. A Tájékoztató Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

1.4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

2. Szolgáltató adatai:

2.1. Név: Baló Péter
2.2. Székhely: 6723 Szeged, Juharfás u. 10/B.3.8.
2.3. Elektronikus elérhetőség: hello@uj-lehetoseg.hu

3. Szerver hosting szolgáltató:

3.1. EZIT Kft.
3.2. Az adatkezelés helye: A Szolgáltató székhelye, telephelyei és különösen a szerverek üzemeltetési helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. .
3.3. Telefonszám: +36 1 700 40 30
3.5. Email: info@ezit.hu
3.6. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-968191
3.7. Adószám: 23493474-2-41

4. Honlapüzemeltető:

4.1. Név: Baló Péter
4.2. Székhely: 6723 Szeged, Juharfás u. 10/B.3.8.
4.3. Elektronikus elérhetőség: hello@uj-lehetoseg.hu

5. A Szolgáltató által végzett adatkezelés

5.1. Kapcsolatfelvétel
A honlapra látogatók a Szolgáltatóval a honlapon keresztül vehetik fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételkor az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre:

Rögzített adatok:
· Vezetéknév
· Keresztnév
· E-mail
· Telefonszám
· Település

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a honlap látogatója és a Szolgáltató között
Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel kezdeményezésétől számított, az üzleti kapcsolat létrejötte esetén annak fennállásáig.

A látogató egy kattintással leiratkozhat a Szolgáltató által kiküldött visszaigazoló emailben szereplő „leíratkozhatsz” link használatával. Ebben az esetben minden személyes adata azonnal törlésre kerül.

Az üzleti kapcsolat írásbeli felmondása esetén minden személyes adat 15 napon belül törlésre kerül.

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja.

6. Hírlevél

Rögzített adatok:
· Vezeték név
· Kereszt név
· Email cím

Adatkezelés célja: üzleti információ átadása, promóció, ajánlatok kiküldése, rendezvények szervezése
Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó (címzett) hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a Felhasználó határozza meg, a Felhasználó leiratkozás útján bármikor törölheti magát a Szolgáltató nyilvántartásából
Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Szerverszolgáltató által üzemeltetett tárhelyszolgáltatónál tárolja.

7. Felelősség

A Felhasználó által regisztrált személyes adatok helyességét a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mail címre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

8. Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője (ügyvezetője) határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

9. A Felhasználó jogai

9.1. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és hogyan ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

9.2. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

9.3. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html ) fordulni és panasszal élni.

10. Egyéb tájékoztatás

10.1. A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, (dátum, böngésző típusa, operációs rendszer, elért oldal, gépe vagy szolgáltató, és IP cím), oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.

10.2. A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.

10.3. A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.

10.4. A Szolgáltató nem végez rendszeres adatkezelési tevékenységet.

10.5. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. A Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

10.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

11. Sütik (cookie) kezelése

11.1. A Szolgáltató weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.
A Szolgáltató a sütiket a következő célokból használja:
• weboldalunk fejlesztése,
• a Felhasználók navigációjának megkönnyítése weboldalunkon az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
• információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk a Felhasználóknak még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
• célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
• böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
• a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy a Felhasználók számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el számunkra.

11.2. A sütik típusai

11.2.1. Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza.
Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a Felhasználóknak weboldalunk kényelmes használatát.

11.2.2. Statisztikai célú sütik
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a Felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 11.2.3. Célzó- és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább a Felhasználót érdeklő vagy a Felhasználó számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt a Felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel a Felhasználó személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

11.3. A honlapunk az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja

11.3.1. Google
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
11.3.2. Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

11.3.3. További információk a viselkedés alapú hirdetésekről:
http://www.youronlinechoices.com/hu/

11.4. Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngészőalapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri40732/12.0/mac/10.14

Hatályos: 2019. szeptember 10.